ПУБЛИКУВАНЕ НА ГОДИШНИ ФИНАНСОВИ ОТЧЕТИ НИЕ ЩЕ СВЪРШИМ ВСИЧКО ВМЕСТО ВАС! СВЪРЖЕТЕ СЕ С НАС!

КАКВО ПРЕДСТАВЛЯВА ГФО?

Годишният финансов отчет включва: счетоводен баланс, отчет за приходите и разходите, отчет за паричните потоци, отчет за собствения капитал, справка за дълготрайните активи и справка за счетоводната политика на предприятието. Годишният финансов отчет на малките предприятия, прилагащи облекчена форма на счетоводна отчетност, може да включва само: счетоводен баланс, справка за дълготрайните активи и справка за счетоводната политика на предприятието. прочетете повече

КОЙ ПУБЛИКУВА ГФО?

Освен дружествата, вписани в Търговския регистър, ГФО са задължени да публикуват и всички неперсонифицирани дружества (ДЗЗД); Всички юридически лица с нестопанска цел (сдружения и фондации), които не публикуват ГФО в Централния регистър на ЮЛНЦ в обществена полза; Търговските представителства; Читалищата, настоятелствата - училищни, читалищни, към детски заведения и църковни, регистрираните вероизповедания; Сдружения на етажна собственост; Адвокатските дружества; Всякакъв вид професионални сдружения; Чуждестранните лица. осъществяващи стопанска дейност на територията на България, които не подлежат на вписване в Търговския регистър. прочетете повече

КАКВИ СА ГЛОБИТЕ?

Публикуването на годишният финансов отчет е задължително и не зависи от това дали предприятието е извършвало дейност. Последствията от неизпълнението на това законово задължение са: глоба от 200 до 3000 лева за лицето, представляващо предприятието, а за самото юридическо лице - имуществена санкция от 0,1% до 0,5% от нетните приходи от продажби за отчетния период, за който се отнася непубликуваният финансов отчет но не по-малко от 200 лева. При повторно нарушение, санкцията е в двоен размер.прочетете повече

info@finansi.info

Пишете ни на info@finansi.info или се свържете с нас на 089 758 19 77. Ще отговорим на всичките Ви въпроси.