ОБЩИ УСЛОВИЯ


ОБЩИ УСЛОВИЯ ЗА ПУБЛИКУВАНЕ НА ФИНАНСОВИ ОТЧЕТИ
В УЕБСАЙТА
www.finansi.infoI. ОБЩИ РАЗПОРЕДБИНастоящитe Общи условия за ползуване на услугата "Публикуване на финансови отчети", предоставяна от "ПРАЙМ ОДИТ ЕНД АКАУНТИНГ" ООД, наричано по - нататък в настоящите Общи условия за краткост "ИЗПЪЛНИТЕЛ" и получателя на услугата "Публикуване на финансови отчети", наричан по-долу за краткост ВЪЗЛОЖИТЕЛ.II. ДЕФИНИЦИИЧл. 1. При тълкуването и прилагане на настоящите Общи условия посочените по-долу термини и изрази имат следното значение:

1. "www.finansi.info", наричан по-долу за краткост САЙТА е уебсайт - виртуален информационен ресурс в Интернет, който дава възможност на получателите на услугата и потребителите да ползват услугата "Публикуване на финансови отчети" и за откриване на информация чрез хипервръзки към ресурси, разположени на сървъра на САЙТА или на други сървъри, извън контрола на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ.

2. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ, e търговското дружество "ПРАЙМ ОДИТ ЕНД АКАУНТИНГ" ООД, с ЕИК 204945784 и седалище и адрес на управление гр. София, ул. "Червена Стена" 46, ет. 4, тел.: 089 758 19 77.

3. "ВЪЗЛОЖИТЕЛ" е предприятие по смисъла на Закона за счетоводството, което по задължение или собствено желание, заявява за ползване услугата "Публикуване на финансови отчети" от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ.

4. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ и ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ в настоящите Общи условия са наричани "СТРАНИТЕ".

5. "Уебсайт" ("website") е обособено място в глобалната Интернет мрежа, достъпно чрез своя унифициран адрес (URL) по протокол HTTP, HTTPS или друг стандартизиран протокол и съдържащо файлове, програми, текст, звук, картина, изображение или други материали и ресурси.

6. "Финансови отчети" по смисъла на настоящите Общи условия са всякакви видове - междинни, годишни, пълни, съкратени финансови отчети и други отчети- например, но не само отчети за дейността и други подобни, на предприятията.

7. "Представител на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ" може да бъде всяко физическо или юридическо лице, упълномощено в писмена или устна форма да заяви услугата "Публикуване на финансови отчети" от името и за сметка на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ, както и съставителя на отчетите по смисъла на Закона за счетоводството или одитора на предприятието.III. СЪГЛАСИЕ С ОБЩИТЕ УСЛОВИЯ


Чл. 2. С изпращането на финансов отчет за публикуване в сайта СТРАНИТЕ приемат, че ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ, лично или чрез представител декларира, че е запознат с настоящите Общи условия, приема ги и се задължава да ги спазва.IV. ПРЕДМЕТ НА ДОГОВОРА


Чл. 3. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ предоставя на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ предвидената в настоящите Общи условия услуга "Публикуване на финансов отчет" на САЙТА, при посочените по-долу условия.V. ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА СТРАНИТЕПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ


Чл. 4. С изпращането на финансов отчет на посочения в САЙТА електронен адрес или на адреса на управление на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, страните приемат, че ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ, чрез законен или упълномощен представител, заявява използването на услугата "Публикуване на финансов отчет", предоставяна от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ.


Чл. 5. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ се задължава да заплати на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ възнаграждение за предоставяне на услугата в посочения на САЙТА размер по банковата сметка на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ: IBAN: BG47FINV91501017121977 BIC: FINVBGSF в „Първа Инвестиционна Банка“ АД


Чл. 6. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ предоставя на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ финасовия си отчет, съгласно изискванията на приложимите за съответната финансова година законови разпоредби, освен ако не желае публикуването на финансови отчети, различни от изискуемите по закон.


Чл. 7. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ се задължава да предостави на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ заявения за публикуване финансов отчет на хартиен носител или като сканиран документ в посочените в САЙТА електронни формати на електронния адрес на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, посочен в САЙТА или на адреса на управление на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ.


Чл. 8. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ се задължава да предостави на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ следната съпътстваща информация:
1. Пълно наименование по регистрация на предприятието;
2. Седалище и адрес на управление на предприятието;
3. ЕИК / БУЛСТАТ;
4. Имената на лицето, представляващо предприятието;
5. Имената на съставителя на отчетите;
6. Имената на одитора на предприятието, ако има такъв;


Чл. 9. Извън съпътстващата информация по чл.8, ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ се задължава да предостави и информация за:
1. изричното си желание за получаване на хартиена фактура и предпочитан начин за получаването и- от офиса на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ или по пощата.
2. когато ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ желае да получи хартиена фактура по пощата, то той се задължава да предостави и адрес и получател, на които ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ да я изпрати, както и да поеме разноските по отпечатването и изпращането.
3. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ посочва и телефон за връзка за евентуално отстраняване на възникнали проблеми и уточняване на подробности, ако възникне такава необходимост.


Чл. 10. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ се задължава при ползуване на предоставяната от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ услуга:
1. да спазва българското законодателство, приложимите чужди закони, настоящите Общи условия, правилата на морала и добрите нрави;
2. да не нарушава чужди имуществени или неимуществени права;
3. да не се представя за друго лице или представител на юридическо лице или група хора, които не е оправомощено да представлява, или по друг начин да заблуждава трети лица относно самоличността си или принадлежността си към определена група хора. В случай на възникнало съмнение, представителите на „ПРАЙМ ОДИТ ЕНД АКАУНТИНГ“ ООД имат право да изискат доказване на фактите и обстоятелствата, имащи значение за ИЗПЪЛНИТЕЛЯ.
4. да уведомява незабавно ИЗПЪЛНИТЕЛЯ за всеки случай на извършено или открито нарушение при използване на предоставяните услуги.


Чл. 11. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ има право по всяко време преди изтичането на срока по чл.14 да поиска от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ да прекрати достъпа до неговия отчет, като изпрати за целта по адрес на управление на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ писмено искане.ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА ИЗПЪЛНИТЕЛЯ


Чл. 12. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ се задължава да публикува в електронен формат на САЙТА представения финансов отчет на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ, след заплащане от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ на възнаграждението по Чл. 5.


Чл. 13. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ се задължава да публикува предоставения от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ финансов отчет, заедно с предоставената съпътстваща информация на САЙТА без да променя съдържанието му в срока, указан в САЙТА, след получаването на отчета в електронната си поща или по адрес на управление на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ и получаване на възнаграждението по Чл. 5 или на доказателство за извършено плащане в полза на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ.


Чл. 14. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ се задължава да осигури свободен неплатен достъп до публикувания по реда на тези Общи условия, отчет за период от не по-кратък от 3 (три) години от датата на публикуването му. Когато датата на публикуването не е изрично указана, за датата на публикуването на отчета се приема датата на издаването на фактурата за извършената от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ услуга.


Чл. 15. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ не е задължен да прекрати достъпа до публикуването на отчетите веднага след изтичането на срока по чл.14, но по искане на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ, то е длъжно да прекрати достъпа до отчета в срок до 3 (три) дни от момента на получаването на искането по електронната си поща или адреса на управление на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ.


Чл. 16. В случаите по чл.11 ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ е задължен да прекрати достъпа до отчета на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ в срок до 3 (три) дни от момента на получаването на писменото искане по адреса на управление на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ.


Чл. 17. (1) ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ се задължава да издаде електронна фактура за извършената услуга в законно установените срокове и да я изпрати на адреса на електронна поща (имейла), от който е изпратен отчета за публикуване или изрично е посочен от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ.
(2) С ползването на услугата "Публикуване на финансов отчет" се смята, че ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ, лично или чрез представител заявява съгласието си да приеме документирането на доставката на услугата с електронна фактура или електронно известие към фактура, освен ако изрично не пожелае получаването на хартиена фактура от офиса на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ или изпращането на хартиена фактура до посочен адрес, съответно с обикновена поща или с препоръчано писмо с обратна разписка срещу заплащането на съответната допълнителна такса, посочена в изданието.


Чл. 18. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ си запазва правото да откаже публикуването на нечетими и/или с лошо качество документи.VI. ОГРАНИЧАВАНЕ НА ОТГОВОРНОСТТАЧл. 19. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ няма задължението и обективната възможност да контролира начина, по който ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ използва предоставяната услуга "Публикуване на финансови отчети" и публикува отчетите във вида, в който са предоставени и не носи отговорност за вида и съдържанието на предоставените документи и информацията в тях.VII. НЕОТГОВОРНОСТЧл. 20. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ не носи отговорност за непредоставяне на услугата при настъпване на обстоятелства извън контрола на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ - случаи на непреодолима сила, случайни събития, злоумишлени атаки на уебсайта и проблеми в глобалната мрежа на Интернет.VIII. ОБЕЗЩЕТЕНИЯЧл. 21. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ е длъжен да обезщети ИЗПЪЛНИТЕЛЯ и всички трети лица за всички претърпени вреди и пропуснати ползи, включително и за всякакви разходи и платени адвокатски възнаграждения, настъпили в следствие на предявени искове от и/или платени обезщетения на трети лица във връзка с ползуване на предоставяната от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ услуга "Публикуване на финансови отчети" в нарушение на българското законодателство, приложимите чужди закони, настоящите Общи условия или добрите нрави.


Чл. 22. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ не дължи на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ никакво обезщетение, неустойка или други подобни, както и пълно и/или частично връщане на заплатеното на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ възнаграждание за услугата "Публикуване на финансови отчети", в случаите на предсрочно прекратяване на достъпа до публикуваните му отчети по чл. 11.


Чл. 23. В случай, че някой ВЪЗЛОЖИТЕЛ на публикувани преди тази дата отчети, изрази несъгласие с настоящите Общи условия, ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ заявява готовност да обсъди и сключи допълнително споразумение във връзка с тези клаузи в тях, скоито съответният ВЪЗЛОЖИТЕЛ е несъгласен.IX. ДОПЪЛНИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИЧл. 24. Страните декларират, че в случай, че някоя/и от клаузите по настоящите Общи условия се окаже/окажат недействителна/и, това няма да влече недействителност на договора, на други клаузи или негови части. Недействителната клауза ще бъде заместена от повелителните норми на закона или установената практика.


Чл. 25. За всички неуредени в настоящите общи условия или договора между страните въпроси се прилагат разпоредбите на действащото законодателство на Република България.


Настоящите Общи условия са приети и публикувани в САЙТА, собственост на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ на 01.06.2018 г.